ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೆ ೧೯: ಆಧುನಿಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಿಸುವ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.......